thông tư 15/2017/TT-BGĐT

Tên file: BỘ-GIÁO-DỤC-VÀ-ĐÀO-TẠO.docx
Đăng ngày: 2018-02-01 15:46:52
Sửa ngày: 2018-02-01 15:46:52
Ngày ký: 9/6/2017
Ngày hiệu lực: 1/8/2017
Người đăng: thcshungthanh
Kích thước: 0
Tải về

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 15/2017/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2017

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 28/2009/TT-BGDĐT NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO