Cán Bộ Quản Lý: 2 Người

 1. Hiệu trưởng: Nguyễn Tấn Tài
 2. Phó Hiệu Trưởng: Phan Thanh Tháo

Tổ Chuyên Môn:

 • Tổ Văn-Công Dân
 1. Tổ Trưởng : Nguyễn Văn Ngọ               Bộ môn:  Văn
 2. Thành viên:Trần Ngọc Nương               Bộ môn:  Văn
 3. Thành viên: Lương Thị Hồng Hạnh       Bộ môn:  Văn
 4. Thành viên: Đặng Thành Nam               Bộ môn:  Văn
 5. Thành viên: Lê Thanh Vũ                       Bộ môn:  Văn
 6. Thành viên: Nguyễn Tấn Bình                Bộ môn:  Công Dân
 • Tổ Toán-Tin
 1. Tổ Trưởng: Trần Minh Dương
 2. Tổ Phó : Nguyễn Phú Đức                             Bộ môn:  Toán
 3. Thành viên: Lê Thị Huệ Hiếu                         Bộ môn:  Toán
 4. Thành viên: Phan Kim Yến                            Bộ môn:  Toán
 5. Thành viên: Nguyễn Thị Ánh Tuyết               Bộ môn:  Toán
 6. Thành viên: Lê Tấn Phước                            Bộ môn:  Toán-CTPC
 7. Thành viên: Trương Thị Ngọc Phương         Bộ môn:  Tin

 

 • Tổ Văn Phòng :
 1. Tổ Trưởng: Trang Văn Hoàng Ân             Thư Viện
 2. Thành viên: Nguyễn Thị Hồng Biên           Y Tế
 3. Thành viên: Lương Thị Hồng Phúc            Kế Toán
 4. Thành viên: Đoàn Thanh Minh Khánh       Thiết Bị
 5. Thành viên: Nguyễn Thị Như Ý                  Văn Thư
 6. Thành viên: Mai Ngọc Cữu                         Bảo Vệ